Атмосфераның ластануы мен адам денсаулығына зиянды әсері реферат

by admin on June 4th, 2016
2 CommentsComments

Атмосфералы ауаны ор ау туралы - д лет А Ж 2 Нау 2000 2 атмосфералы ауа а зиянды физикалы сер ету ж не оны адам денсаулы ы мен орша ан орта а зиянды сер 6 атмосфералы ауаны ластануы - зиянды ластаушы заттарды атмосфералы ауа а. орша ан орта статистикасыны к рсетк штер н алыптастыру Атмосфералы ауаны жа дайы мен оны ластау статистикасыны нег зг ма саты атмосфераны ластайтын зиянды заттарды алыптасуы, стационарлы сер етет н ызмет т рлер не лицензиялар мен р саттамаларды айта. ж не адам денсаулы ы ш н атмосфералы ауаны ластануына себеп. Адам денсаулы ы ж не орша ан орта Уикипедия Мы да ан жылдар бойы алыптас ан орта жа дайларыны зиянды згер стер адам денсаулы ына кер сер етед. с ресе, б л жа дай азакстанда. лекция Мазм ны мен м ндеттер бойынша б р нш л к, ек нш л к, ш нш л к леуметт к жа дайды адам денсаулы ына сер де леуметт к ортаны . Б лме ауасыны ластануы, санитарлы к рсетк штер, ластауыш к здер. Д р ст тезис Атмосфералы ауаны химиялы рамы, оны гигиеналы ма ызы.. Бай о ыр космодромы туралы аза ша реферат Malimetter.kz Ал, оны адам денсаулы ына аса ау пт емес деп саналатын е жо ар ы Бай о ырды басты ж не к мекш объект лер мен ызмет ету орындары ке Павлодар ж не Шы ыс аза стан облыстарына зиян келт рд. рине . арышты аппараттар жану н мдер н сер Жер атмосферасында сез лед.. Download 177kB Р Халы денсаулы ы мен денсаулы са тау ж йес туралы Кодекс. Р Кен т мендеген ж не жо арла ан атмосфералы ысым ж не нд р ст к жары тандыру, Зиянды нд р ст к факторлар ол, адам а засына т скен кезде, зиянды Д р л адам а засына сер еткенде д р л ауруы пайда болады.. Адам экологиясы 24 Мам 2010 Адам экологиясы. Сдал реферат? Адамны денсаулы ына зиянды сер етет н факторларды ш нде Аурулар индустриалды ж не ластан ан аудандарда жи кездесед. Аурулар ту ызатын заттар мен факторлар Атмосфераны, суды, азы -т л к н мдер н , к ндел кт ажетт . Экологиялы журналистика 10 аз 2013 22 Олар орша ан орта мен ауа-райына, таби ат а атысты. 6 орша ан орта саласына байланысты нег зг тер- миндер орша ан орта - атмосфералы . адам денсаулы ына пайда- лы ж не зиянды жа тарын аны тау Себеб, за уа ыт а созыл ан ластану адам а засына кер сер. Ауа ластануы Уикипедия Нег з нен атмосфераны адам ш н ат аратын ызмет жо ары болуы жалпы ауа бассей н тепе-те д г не сер етед. Алматы мен Зырян алаларыны зиянды заттарды. орша ан ортаны ор ау ж не м р т рш л г н ау пс зд г Емтихан тапсырушы ж мыс орнында ы зиянды ж не ау пт факторлар мен орша ан орта а сер етуд экологиялы аспект лер туралы т с н г болуы Ол рт рл нд р ст к ж не адам шаруашылы ыны р к лемд . Ластануды алдын алу жолдары. Атмосфераны нег зг ластауыш к здер н талдау.. Т р ш л к ау пс зд г н нег зг курсыны мазм ны мен ма саты 8 Ш л 2015 Атмосфераны р т рл зиянды заттармен ластануы, адамдарды ауруына ы палын жасайды. Жара аттар б л адам лпалары мен органдарыны сер механикалы, техникалы, химиялы, спецификалы рентген ызметкерлерл м р мен денсаулы ын са тау а ба ыттал ан,. ЭКОЛОГИЯ Ж НЕ ОРША АН ОРТАНЫ ОР АУ Атмосфераны ластануы мен ластаушы к здер. 1.3. Атмосфералы ж не биосфера мен адам мiрiндегi ма ызы. кететiн метеориттердi зиянды серлерiнен са тап т рады Б л келiсiмнi адамдарды денсаулы ын са -.. АРАШЫ АНА КЕН ОРНЫНДА Ы АТМОСФЕРАЛЫ АУАНЫ 15 Нау 2013 Адам денсаулы ына ау п атерд ба алау д с, аз рг та да д ние ж з б р, ластан ан орша ан ортаны т р ындар денсаулы ына зиян денсаулы ына сер етет н ау п- атерд ба алау, атмосфералы потенциалды зиянды факторлар мен басымды заттарды атап к рсету.. Адам экологиясы Уикипедия Себеб, адам мен орша ан ортаны арасында ы байланыс XX М ндай ы палды зиянды жа тарыны б р - адам денсаулы ына сер. ластануы н тижес нде халык арасында тыныс жолдары ауруларыны саны артуда.. Бай о ыр арыш айла ыны орша ан орта а зияны - Экология арыш айла ыны ж мысы орша ан орта а мынадай кер сер н тиг зед атмосфераны ж не жер бет абаттарын токсинд зымыран жанармайыны таби и жа дайда ы микробтар мен с мд ктерге сер туралы т с н ктер м лдем жо Гептил адам а засына, орша ан орта а аса зиянды.. АЗА СТАН АЛАЛАРЫНЫ АТМОСФЕРАСЫНЫ ША 27 С у 2012 Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины Т й нд с здер химиялы ластану, атмосфералы ауа, ал ы ан . ма ызды ат аратын р л адам денсаулы ы мен экож йелерд жа дайы зиянды факторларыны 5 сер кез нде адам денсаулы ына. аза станда ы экологиялы ауа жа дайы Публикация в журнале аз рг кезде к птеген зерттеуш лер экология - ол т р организмдер мен орша ан ортаны Атмосфералы ауаны ластануы ауада адам, жануарлар, с мд ктер к й не ж не экож йеге кер сер н тиг зет н физикалы, Зиянды заттарды антропогенд к шы арындылары адам организм не ана зиянын. Атмосфералы ауа Национальный доклад о состоянии Атмосфералы ауа ластануыны артуы адам денсаулы ына ж не экож йен атмосфералы ауа а сер етуд ба алау а ана м мк нд к бер п оймай, ж не с йкес нше атмосфералы ауа а зиянды ласта ыш заттарды аз заттар шы арындыларыны нег зг лес к к рт диоксид мен те жо ары. 1 6 А п 2016 РЕФЕРАТ Сем ру мен с нуден азап шегет н адамдар да улы заттарды сер ету не т сед, ал м ндай жа дай ауаны олармен ластануын амтамасыз етед. Топтау бойынша зиянды заттарды адам а засына сер ету . рудалы атмосферасында жылдам д спен зиянды газдар. Экологиялы проблема Уикипедия Мысалы, алаларды ст н, 2000 2500 м би кт к к лем нде газдар мен са Атмосфераны т т н ж не газ осындыларымен ластануы адам Адамны денсаулы ына зиянды сер етет н факторларды ш нде р т рл . . .


Categories: Файлы

Comments

Feed
Trackback URL


Leave Comment

Click here to cancel reply.

Commenting Options

Alternatively, you can create an avatar that will appear whenever you leave a comment on a Gravatar-enabled blog.

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.